Завршени расправи

image_pdfimage_print

Завршени расправи во 2016 година:

Повик за јавна расправа за Нацрт-методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 28-та седница, одржана на 17 август 2016 година ја усвои Нацрт-методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година.

Јавната расправа за текстот од работната верзија на методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување, започна порано, од 10 август 2016 година, со цел да им се обезбеди на сите заинтересирани субјекти повеќе време да достават предлози, коментари или забелешки. Расправата за Нацрт-методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година, ќе трае до 24 август.

Сите предлози и мислења за Нацрт-методологијата можат да се достават на: contact@avmu.mk најдоцна до 16 часот на 24 август 2016 година.
Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година, може да се преземе на следниотлинк

Предлози и забелешки за Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување:

– Предлози и забелешки поднесени од Лазо Петрушевски, Претседател на Советот на Агенцијата download
– Предлози и забелешки поднесени од Љубомир Костовски, член на Привремената комисија за следење на медиумското претставување download
– Предлози и забелешки поднесени од Зоран Фиданоски член на Советот на Агенцијата download
–  Предлози и забелешки поднесени од Цветин Чилиманов download
–  Предлози и забелешки поднесени од Иван Мирчевски download

Добиените мислења и коментари од јавната расправа во врска со изработката на Методологијата за изборно медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година и ставот на Агенцијата, можат да се преземат на следниот линк download


Jавна расправа за текстот на Нацрт – правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата Панко Брашнаров

Скопје, 30.06.2016 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвора јавна расправа за текстот на Нацрт – правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата Панко Брашнаров, од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Нацрт – правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот палата „панко брашнаров“
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни најдоцна до 07 јули 2016 година, да достават забелешки, на следната е-адреса: contact@avmu.mk


Отворена Јавна расправа за Нацрт-Правилникот за утврдување на локациите до кои ОЈЕКМ кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал

Скопје, 28.04.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори јавнa расправa за текстот на НАЦРТ-ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИТЕ ДО КОИ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИСПОРАЧААТ СВОЈОТ СИГНАЛ.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози во писмена форма, да учествуваат во јавната расправа која трае до 27 мај 2016 година. Мислењата и предлозите може да се доставуваат по електронски пат на irena.bojadzievska@avmu.mk и argjend.xhelili@avmu.mk или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.

– Мислењето по Нацрт-Правилникот за утврдување на локациите до кои ОЈЕКМ кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал, доставено од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа МК НЕТ-Скопје, може да се погледне на следниот линк

Добиени мислења и коментари по Нацрт-Правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал и ставот на Агенцијата


Јавна расправа за текстот на „Нацрт-План за дополнување на планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“

Скопје, 29.01.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвора Јавна расправа за текстот на „Нацрт-План за дополнување на планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“ и истиот може да се преземе на следниот линк:
Нацрт-План за дополнување на планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни, најдоцна до 4 февруари 2016 година, да достават свои мислења и ставови на следната е-адреса: i.mufiseva@avmu.mk


Jавна расправа за Нацрт-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на ЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

 

Скопје, 12.12.2015 год.- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори јавнa расправa за текстот на Нацрт-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање. Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози во писмена форма, да учествуваат во јавната расправа која трае до 10 јануари 2016 година. Мислењата и предлозите може да се доставуваат по електронски пат на irena.bojadzievska@avmu.mk и argjend.xhelili@avmu.mk или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.

Завршени расправи во 2015 година:

Повик за јавна расправа по нацрт-методологијата за мониторинг на изборното претставување
Скопје, 15.12.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи Нацрт-методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиски програмски сервиси за време на изборни процеси и ги повикува медиумите, политичките партии и сите други заинтересирани субјекти да се вклучат во јавната расправа по нацрт-текстот. Според Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик од 10 ноември 2015 година, Агенцијата има обврска да ја донесе Методологијата во рок од 60 дена од донесувањето на овој законик, односно до 8 јануари 2016 година. Имајќи ги предвид кратките рокови за усвојување на документот, сите заинтересирани страни може да достават свои мислења и коментари по нацрт текстот на Методологијата најдоцна до 27 декември 2015 година. За да обезбеди максимална транспарентност на процесот на усвојување на документот, како и повеќе можности сите релевантни субјекти да се вклучат во јавната расправа, Агенцијата ќе ја презентира Нацрт-методологијата на својот четврт јавен состанок кој ќе се одржи на 22 декември 2015 година, во просториите на Агенцијата.

 

Нацрт – Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси може да се преземе на следниот линк
Нацрт – ставот на Агенцијата за обврската да врши надзор врз медиумското преставување на интернет порталите може да се преземе на следниот линк

Забелешлите од страна на Центарот за равој за медиуми во врска со Добиените мислења и коментари од јавната расправа во врска со изработката на Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиски програмски сервиси за време на изборни процеси и ставот на Агенцијата може да ги преземете тука


Jавна расправа за текстот на Нацрт – Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите

Скопје, 06.11.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвора јавна расправа за текстот на Нацрт – Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите.

Нацрт – Упатството за изменување и дополнувaње на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодиофузерите во Република Македонија download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и ставови во писмена форма, да учествувате во јавната расправа која завршува на 07 декември 2015 година, по електронски пат на m.dovleva@avmu.mk  или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.

 Jавна расправа за текстот на Нацрт – програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвора јавна расправа за текстот на Нацрт – програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија.
Нацрт – програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонијаdownload
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и ставови во писмена форма, да учествувате во јавната расправа која трае до 17 август 2015 година, по електронски пат на e.petreska-kamenjarova@avmu.mk или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.


Jавна расправа за текстот на Нацрт – програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост

Скопје, 30.04.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвора јавна расправа за текстот на Нацрт – програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост download
Оваа програма е дел од реализирањето на активностите предвидени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (член 26) и со Стратегијата за развој на радиодифузната дејност 2013-2017. Во нејзината подготовка се вклучени експертки ангажирани преку ИПА проект финансиран од Европската комисија.

Ве покануваме, со свои мислења и ставови во писмена форма, да учествувате во јавната расправа која трае до 15 јуни 2015 година.
Коментари во врска со Нацрт – програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост:
– Коментари од Јавниот Сервис МРТ 1 – Виолета Совкароваска download
– Коментари од Јавниот Сервис МРТ 1 – Марија Башеска download
– Коментари од Народен правобранител download
– Коментари од Нaционална федерација за спорт и рекреација на инвалидите во Македонија download
– Коментари од Слободан Беличански download


Скопје, 06.04.2015г. – На 15-та седница одржана на 06.04.2015г. Советот на Агенцијата усвои еден Нацрт – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година и една Нацрт – Листа на информации од јавен карактер на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Нацрт – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година   download

Нацрт – Листа на информации од јавен карактер на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни најдоцна до 06 мај 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници и еден Нацрт – Кодекс

Скопје, 27.02.2015г. – На 7-та седница одржана на 27.02.2015г. Советот на Агенцијата усвои Нацрт – Правилник за нови рекламни техники, Нацрт-Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни најдоцна до 26 март 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.
Нацрт – Правилник за нови рекламни техники download
Нацрт – Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање download
Нацрт – Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиdownload
Добиени мислења и коментари по Нацрт – Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и ставот на Агенцијата download

Доставени забелешки на Нацрт – Правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги:
– Забелешки од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа МК НЕТ – Скопје
Доставени предлози и дополнувања на Нацрт-Кодексот за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги:
– Предлог амандмани од Лазо Петрушевски, претседател на Советот на АААВМУ
– Предлог амандмани од Зоран Фиданоски, член на Советот на АААВМУ


Завршени расправи во 2014 година

Агенцијата отвора Јавен повик за мислења и предлози за можните правци на развој на непрофитните медиуми

Скопје, 31.12.2014г. За да се овозможи развој на овој сектор во радиодифузијата, потребно е да се изработи посебен концепт за развој на медиумите на заедницата, во кој акцент ќе биде ставен на радиото на заедницата. Со концептот треба да се предвидат параметрите според кои ќе се утврдува кои заедници можат да ги задоволат своите медиумски потреби преку радио на заедницата, при што треба да се разгледа како овој сектор да се користи и за развој на мултикултурноста и за зачувување и негување на културите на помалите етнички заедници.

Во прилог на оваа стратешка заложба, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвора јавна расправа за ставовите, за мислењата и за предлозите на сите граѓани и заинтересирани страни, а за основа ги нуди податоците од компаративните меѓународни искуства дадени во појдовниот текст со наслов: „Непрофитни медиуми – медиуми на заедницата“.
– Предлози и сугести во врска со јавната расправа за развојот на непрофитни медиуми на РМ download
Расправата ќе трае до 20 март 2015 година. Ве молиме, вашите мислења и предлози испраќајте ги на адресата на Агенцијата – бул. ВМРО бр.3 1000 Скопје или на електронската адреса – contact@avmu.mk


Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници

Скопје, 30.01.2015г. – На 3-та седница одржана на 30.01.2015г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
Нацрт – Правилник за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на снимките од емитуваната програма на радиодифузерите download Нацрт – Правилник за спонзорство download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 28 февруари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници

Скопје, 23.01.2015г. – На 2-та седница одржана на 23.01.2015г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
Нацрт – Правилник за стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  download
Нацрт-Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на радиодифузеритеdownload
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 21 февруари 2015 година, да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за Нацрт – Упатство за право на кратко известување и Нацрт – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење

Скопје, 30.12.2014г. – На 25-та седница одржана на 30.12.2014г. Советот на Агенцијата го усвои следниве Нацрт документи:
Нацрт – Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување  download
Нацрт – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија  download
Известување во врска со Одлуката за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија  од Агенција за млади и спорт download
Добиени мислења и коментари по Нацрт – одлуката за утврдување Листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија и ставот на Агенцијата download

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 40 (четириесет) дена, односно најдоцна до 7 февруари 2015 година, да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за еден Нацрт – План

Скопје, 27.12.2014г. – На 24-та седница одржана на 27.12.2014г. Советот на Агенцијата го усвои следниот Нацрт – План:
Нацрт – План за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите  download
Забелешките од ОНЕ по Нацрт- Планот за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерит може да ги преземете download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 26 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници

Скопје, 04.12.2014г.- На 20-та седница одржана на 04.12.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
Нацрт-Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  download
Нацрт-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиdownload
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 03 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за еден Нацрт – Правилник

Скопје, 18.12.2014г.- На 22-та седница одржана на 18.12.2014г. Советот на Агенцијата го усвои следниот Нацрт – Правилник:
Нацрт – Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 17 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници и едно Нацрт Упатство

Скопје, 05.11.2014г. -На 17-та седница одржана на 05.11.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:
Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи download
Нацрт-Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност download
Нацрт – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 04 декември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за  Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Скопје, 31.10.2014г.- На 16-та седница одржана на 31.10.2014г. Советот на Агенцијата го усвои следниов Нацрт – Правилник :

Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти download
Нацрт – Образец download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 30 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за пет Нацрт – Правилници и едно Нацрт – Упатство

Скопје, 28.10.2014г. – На 15-та седница одржана на 28.10.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:
Нацрт – Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Нацрт-Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина download
Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси download
Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија download
– Прилог 1 download
Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа download
Предлог амандманите од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа може да ги преземете download
Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија download
Добиени мислења и коментари по Нацрт – Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по истите download

Доставени забелешки по Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија:
Предлог амандманите од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги може да ги преземете download
Доставените забелешки од Боге Божиновски може да ги преземете download
Доставените забелешки од ЗЕЛМ може да ги преземете download
Доставените забелешки од ТВ Сител може да ги преземете download
Доставените забелешките од ТВ Канал 5 може да ги преземете download
Доставените забелешките од ТВ Алфа може да ги преземетеdownload
Доставените забелешките од Боге Божиновски може да ги преземетеdownload
Доставените забелешки од МАМ може да ги преземетеdownload
Доставените забелешки од ТВ Алсат – М може да ги преземетеdownload
Забелешките од Македонски Телеком може да ги преземете download
Забелешките од Бранислав Пејовик може да ги преземете download
Забелешките од Бранислав Пејовик може да ги преземете download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 27 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за шест Нацрт – Правилници, едно Нацрт – Упатство и еден Нацрт – План

Скопје, 17.10.2014г. – На 14-та седница одржана на 17.10.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници, Нацрт – Упатство и Нацрт – План:
Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси download
Доставени се забелешки по Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси
Забелешките од ТВ Тера Битола може да ги преземете download
Добиените мислења и коментари по Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси и ставот на Агенцијата по истите може да го преземете download
Нацрт – Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање download
Нацрт – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Доставени се забелешки по Нацрт – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Доставените мислења од Дирекцијата за заштита на личните податоци може да ги преземете download
Нацрт – Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Нацрт – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци download
Нацрт – Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување download
Забелешки се доставени по Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe
Доставените предлог амандмани од директорот на Агенцијата, Зоран Трајчевски, можат да се преземат  download
Доставените забелешки од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фидановски, можат да се преземат  download
Доставените забелешки од Јован Митевски, можат да се преземат тука download
Предлози за измена на Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe од ЗНМ може да ги преземете download
Добиените мислења и коментари по Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe и ставот на Агенцијата по истите може да ги преземете download
Нацрт – Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
– прилог 1  download
– прилог 2  download
Нацрт – План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 16 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвара јавна расправа за 5 (пет) Нацрт – Правилници и 1 (едно) Нацрт–Упатство

Скопје, 14.10.2014- На 13-та седница одржана на 14.10.2014г. на Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт-Правилници и едно Нацрт-Упатство: Нацрт-Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси, Нацрт-Правилник за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, Нацрт-Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите, Нацрт-Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма, Нацрт – Правилник за заштита на малолетните лица и Нацрт–Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 13 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.
– Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете тука.
Забелешки  се доставени по  Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете
Забелешките од страна на БЛИЗО ДООЕЛ Скопје може да ги преземетеdownload
Забелешките од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа СИЗ МК НЕТ – Скопје може да ги преземете download

Добиените коментари и мислења по Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете и ставот на Агенцијата по истите може да ги преземете download

Нацрт-Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура може да го преземете тука.
Нацрт-Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите може да го преземете тука.
Нацрт-Правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма може да го преземете тука.
Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица може да го преземете тука.Добиените мислења и коментари по Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица и ставот на Агенцијата може да го преземетеdownload
Забелешки се доставени по Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица
Забелешките од ТВ Тера Битола може да ги преземетеdownload
Нацрт-Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми може да го преземете тука.
Коментарите од Македонски Телеком по Нацрт-Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми може да го преземете, Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица и Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да ги преземетеdownload

Нацрт – Деловник за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Скопје, 23.07.2014г.Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 4-та седница одржана на 23.07.2014 го усвои Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 22 август 2014 година, да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можете да ги преземете тука.
pdfСтав на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по добиени предлози за измена и дополнување на Нацрт Деловникот за работа на Агенцијата


pdfПредлози и коментари на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од ЦРМ
pdfПредлог за измени и дополнувања на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски
pdfПредлог за измени и дополнувања на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од Заменик Претседателот на Советот на Агенцијата, Милаим Фетаи и членот на Советот, Селвер Ајдини  
pdfПредлог за амандмани на Нацрт-Деловникот за работа на Агенцијата од в.д Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски


Нацрт – Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа

Скопје, 09.05.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 29-та седница одржана на 09 мај 2014 година го усвои Нацрт – Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа .
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа тука


Нацрт – Писмен извештај за извршен административен надзор

Скопје, 15.04.2014г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24-та седница одржана на 15 април 2014 година го усвои Нацрт – Писмениот извештај за извршен административен надзор.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Писмениот извештај за извршен административен надзор можете да го преземете тука


Нацрт – Записник од стручен надзор

Скопје, 04.04.2014г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 21-та седница одржана на 04 април 2014 година го усвои Нацрт – Записникот од стручен надзор.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Записникот од стручен надзор може да го преземете тука


Нaцрт – Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс

Скопје, 10.03.2014г.- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 14-та седница одржана на 10 март 2014 година го усвои Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс.
Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Забелешки се доставени по Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс. Содржината на Нaцрт – Барањето и доставените забелешки можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нaцрт – Барањето

Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс можете да го преземете тука.


Нацрт – Пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, Нацрт – Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот

Скопје, 18.02.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 9-та седница одржана на 18 февруари 2014 година ги усвои Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, Нацрт – Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот.

Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје или на следниот линк.

Забелешки се доставени само по Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот.
Содржината на Нацрт – Пријавата, Нацрт – Регистарот,  Нацрт образецот и доставените забелешки можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нацрт – Пријавата
pdfЗабелешки по Нацрт образецот

Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да ја преземете тука.
Нацрт – Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да го преземете тука.
Нацрт образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот можете да го преземете тука.


Нацрт-Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети, Нацрт – Регистар на издавачи на медиуми и Нацрт – пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси

Скопје, 13.02.2014г. -Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 13 февруари 2014 година ги усвои Нацрт-Регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, Нацрт – Регистарот на издавачи на медиуми и Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје или на следниот линк.

Забелешки се доставени само по Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператор на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси. Содржината на Нацрт – Пријавата, забелешките доставени по Нацрт-Пријавата и Нацрт – Регистарите  можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нацрт – Пријавата
Нацрт – регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети можете да го преземете тука.
Нацрт – регистарот на издавачи на медиуми можете да го преземете тука.
Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператор на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси можете да ја преземете тука.

 Accessibility

Accessibility