Одлуки за одземање дозвола

image_pdfimage_print

ОДЛУКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ ДОЗВОЛА

2017 година:

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

2016 година:

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

2014 година:

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодфузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО увоз-извоз Струга

РЕШЕНИЈА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА РАДИОДИФУЗЕРИ

2017 година:

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

Решение за бришање од регистаро на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво за производство и емитување ЕМИ – Џевдет ДООЕЛ с. Жировница Ростуше

2016 година:

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

2014 година:

Решение за бришење од регистар на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино

Решение за бришење од регистар на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод

 

 Accessibility

Accessibility