Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување и Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

ОДЛУКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ

2017 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

2016 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

2014 година

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодфузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО увоз-извоз Струга

 

РЕШЕНИЈА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА РАДИОДИФУЗЕРИ

2017 година

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво за производство и емитување ЕМИ – Џевдет ДООЕЛ с. Жировница Ростуше

2016 година

Решение за бришање од регистарот на радиодифузери на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

2014 година

Решение за бришење од регистар на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино

Решение за бришење од регистар на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод