Поништени постапки

image_pdfimage_print

Поништени постапки за јавни набавки во 2018 година

Одржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.27/2018 

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Набавка и монтирање на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службените возила, Оглас бр.26/2018

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Oдржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.24/2018, Постапка  со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.10.2018 година,  до 11:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Ситен потрошен информатички материјал, Оглас бр.17/2018, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.08.2018 година, до 11:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Набавка на ИКТ опрема, Оглас бр.05/2018, Отворена постапка  – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.11.2018 година,  до 10:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Поништени постапки за јавни набавки во 2017 година

Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените во програмите на радиодифузерите, Оглас бр.19/2017, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.09.2017 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Поништени постапки за јавни набавки во 2016 година

Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа, Оглас бр.02/16, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.10.2016 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Поништени постапки за јавни набавки во 2015 година

Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа, Оглас бр.02/16, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.10.2015 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Службена облека и обувки за вработените лица во Агенцијата, Оглас бр.24/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.12.2015 година, четврток, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Монтирање и набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службенoтo возилo на Агенцијата, Оглас бр.29/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.11.2015 година, четврток, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Анализа на родовите во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.28/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.10.2015 година, петок, (до 12:00 часот)

 Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 

Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката), за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.26/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.10.2015 година, петок, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк
Accessibility

Accessibility