Вонреден административен надзор врз сите 124 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Врз сите 124 радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма, Агенцијата изврши вонреден административен надзор со цел да утврди дали истите извршиле промена на сопственичката структура без да ја известат Агенцијата и од истата да им биде одобрена промената[…]

Редовен програмски надзор врз Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје 20.04.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз работата на Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Макеоднски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје, за обврските за кинематографски дела[…]

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма во 2017 година

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма во 2017 година со цел да утврди дали ја исполниле обврската од Законот за медиуми,[…]

Административен надзор врз сите 124 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Согласно Годишниот план за административен надзор во 2018 година, врз сите 124 радиодифузери коишто емитуваат радио и ТВ програма, извршен е редовен надзор за обврската на радиодифузерите до 31 март 2018 година, на посебен образец пропишан од Агенцијата да достават податоци за сопственичка структура; уредништво; извори на финансирање и остварени приходи и расходи во 2017 година.[…]

Редовен административен надзор врз издавачите на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 19.04.2018г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 25 издавачи на печатени медиуми, со цел да констатира дали до 31 март 2018 година објавиле податоци за сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот[…]

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваат радио и ТВ програма

image_pdfimage_print

Скопје, 19.04.2018г. – Врз сите 124 радиодифузери, Агенцијата изврши редовен административен надзор со цел да утврди дали ја исполниле обврската од Законот за медиуми, според која се должни податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на финансирање во 2017 година[…]

Мерки-опомена за ТВ Арт Чаннел и Телевизија Нова

image_pdfimage_print

Скопје, 18.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз Телевизија Нова и констатирано непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни до корисниците, на овој радиодифузер му е изречена мерка-опомена[…]

Брисел ја нотираше проактивноста на Агенцијата

image_pdfimage_print

Скопје, 18.04.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги продолжи да биде проактивна во потсетувањето на медиумите на нивните правни обврски и да ја зајакнува својата соработка со граѓанските организации, оцени Европската комисија во најновиот Извештај за напредокот на Република Македонија[…]Accessibility

Accessibility