ЕКО Радио

2019 година Извештаи од спроведени надзори Програмски концепт – Редовен административен надзор – Еко Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

РА Холидеј

2019 година Извештаи од спроведени надзори Програмски концепт – Редовен административен надзор – Радио Холидеј ДООЕЛ Прилеп (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – … […]

Вонреден административен надзор врз РА Роса – АБ и врз РА Блета

image_pdfimage_print

Скопје, 16.05.2019 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз радио Роса – АБ ДООЕЛ Скопје и врз радио Блета ДООЕЛ Тетово.[…]

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои емитувале програма во 2018г. – Програмски концеп

image_pdfimage_print

Скопје, 15 мај 2019 година – До 31 март 2019 година, сите радиодифузери коишто емитувале програма во 2018 година, имаа обврска до Агенцијата да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување.[…]

Редовен програмски надзор врз Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје, 15 мај 2019 година – Врз давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски Телеком, извршен е редовен програмски надзор за обврските за кинематографски дела, заштита на малолетната публика и промоција на производство и пристап до европски дела.[…]

Контролен надзор врз операторите Каблекалл, Пет Нет и Кабел

image_pdfimage_print

Скопје, 14 мај 2019 година – Со цел да се утврди, дали постапиле по решенијата за преземање мерка јавна опомена, врз операторите Каблекалл од Кичево, Пет Нет од Гевгелија и Кабел од Струмица, извршен е контролен програмски надзор.[…]

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Оне.Вип

image_pdfimage_print

Скопје, 14 мај 2019 година – Редовен програмски надзор за обврските за кинематографски дела, заштита на малолетната публика и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е врз давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Оне.Вип.[…]

Доставен извештај до ДИК за емитувано ППР на радиодифузерите за период од 8 април до 3 мај 2019г.

image_pdfimage_print

Скопје, 10 мај 2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските од член 76-д став 4 од Изборниот законик, денес до Државната изборна комисија го достави Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година. […]

Извештај за изборното медиумско претставување во вториот круг од изборната кампања

image_pdfimage_print

Скопје, 10 мај 2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го објави извештајот за изборното медиумско претставување на радиодифузерите во периодот од 22 април до 3 мај 2019 година. Во него се прикажани показателите за начинот на известување на 21 медиум, наодите за преостанатите 11 регионални и локални телевизии кои беа предмет на овој мониторинг ќе бидат објавени во посебен извештај.[…]

ДКСК оцени дека АВМУ не го прекршила Изборниот законик со привремените вработувања

image_pdfimage_print

Скопје, 9 мај 2019 – Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) оцени дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не го прекршила Изборниот законик и Законот за спречување корупцијата и судирот на интереси со временото ангажирање на две лица – правници во текот на изборниот процес за претседателските избори 2019 година.[…]Accessibility

Accessibility