image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.6 од 07.02.2019

Одлука за одбивање на барањето за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален мултиплекс на ТРД 24 Вести … […]

Oдлуки/акти од седница бр.5 од 04.02.2019

 Решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово Уп1 … […]

Oдлуки/акти од седница бр.2 од 23.01.2019

  Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје, бр.08-75 од 05.01.2015 година

Oдлуки/акти од седница бр.47 од 20.12.2018

 Одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата   Одлука за формирање на Комисија за евалуација и административна селекција на доставени … […]

Oдлуки/акти од седница бр.46 од 12.12.2018

 Одлука за одбивање на Писменoто барање од заинтересираната страна, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на регионално … […]

Oдлуки/акти од седница бр.45 од 23.11.2018

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат, на … […]Accessibility

Accessibility