Одлуки за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување / Одлуки за доделување на дозвола

2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 3-тата седница одржана на 25.01.2019 година, донесе Одлука за изменување на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво од 23.11.2018 година, со цел усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Поради измените на Одлуката за објавување на јавен конкурс соодветно се изменети и конкурсната документација за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво и образецот – Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво.

Рокот на поднесување на потребната документација од 65 дена е зголемен на 90 дена.

Одлука за изменување на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво

2018 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат, на албански и на македонски јазик, на државно ниво

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето општина Струмица

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга

Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга


2017 година

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Штип

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани


2016 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар


2015 година

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво (општина Карбинци)

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво (општина Пласница)