Одлуки за одземање дозволи

image_pdfimage_print

Одлуки за одземање на дозвола за ТВ емитување

2017 година:

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО Скопје

2016 година:

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш

2015 година:

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

2014 година:

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ

 

Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

2017 година:

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

2016 година:

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Еми ДООЕЛ Радовиш

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово

2015 година:

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

 

 Одлука за престанок на важност на дозвола

2014 година:

Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ ТетовоAccessibility

Accessibility