Одлуки за одземање дозволи

image_pdfimage_print

Одлуки за одземање дозволи ТВ емитување / Решенија за бришење од регистарот / Престанок на важност на дозволи

Одлуки за одземање на дозвола за ТВ емитување 

2017 година

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО Скопје

2016 година

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш

2015 година

 Одлука за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

2014 година

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ

 

Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

2017 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

2016 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија Супер Скај, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Радиодифузно друштво Скај Нет Манчев ДОО Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Еми ДООЕЛ Радовиш

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово

2015 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

 

Одлука за престанок на важност на дозвола

2014 година

Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ ТетовоAccessibility

Accessibility