header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

AKTET NËNLIGJORE DHE TË TJERA
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Draft-paramarëveshje për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik 

Shkup, 09.05.2014-  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 29-të e mbajtur me datë 09 maj 2014 e miratoi Draft-paramarëveshjen për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik.

Agjencia i fton të gjithë palet e interesuara që në afat prej 7 (shtatë) ditëve ti dorëzojnë vërejtjet pas dokumentit të publikuar, në adresën në vijim: contact@avmu.mk ose në postën e Agjencisë: bul. "VMRO" nr. 3, Shkup.

Draft-paramarëveshje për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik  mund ta merrni këtu


 

 

Draft -raport me shkrim për realizimin e mbikqyrjes administrative 

 

Draft - paramarëveshje për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit elektronik publik 

Shkup, 09.05.2014 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 29- të e mbajtur me datë 09 maj 2014 e miratoi Draft - paramarëveshjen për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit elektronik publik.

Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që në afat prej 7 (shatë) ditëve që ti dërgojnë vërejtjet e tyre lidhur me dokumentin në fjalë në email adresën: contact@avmu.mk ose në postën e Agjencisë: bul. „VMRO“ nr. 3, Shkup.

Draft - paramarëveshjen për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit elektronik publik mund ta maerrni këtu.

 


 

Shkup, 15.04.2014 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e 24-ët e mbajtur me datë 5 prill 2014e miratoi Draft- raportin me shkrim për mbikqyrje administrative.

Agjencia u bën thirje të gjithë palëve të interesuara që në afat prej 7-të ditëve që të dërgojnë vërejtjet dhe ankesat e tyre në bazë të dokumentit të publikuar në adresën në vijim: contact@avmu.mk ose në postën elektronike të Agjencisë: bul. „VMRO“ nr. 3, Shkup.

Draft- raportin me shkrim për mbikqyrjen administrative munf ta merrni këtu 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draft- Proces verbal nga mbikqyrja profesionale

 

Shkup, 04.04.2014 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e 21 e mbajtur me datë 04 prill e miratoi Draft - procesverbalin e mbikqyrjes profesinale. 

Agjencia u bën thirje të gjithë palëve të interesuara që në afat prej 7-të ditëve që të dërgojnë vërejtjet dhe ankesat e tyre në bazë të dokumentit të publikuar në adresën në vijim: contact@avmu.mk ose në postën elektronike të Agjencisë: bul. „VMRO“ nr. 3, Shkup.

 

Draft - Procesverbalin e mbikqyrjes profesionale mund ta merrni këtu .

 

 


 

Shkup, 10.03.2014г -  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e 14-të e mbajtur me datë 10 mars 2014 e miratoi Draft kërkesën për ndarjen e lejeve për publikimin e konkursit publik.

Agjencia i fton të gjith palët e interesuara që në afat prej 7 (shtatë) Аditëve që ti dërgojnë dokumentet e përmendura, në adresën në vazhdim : contact@avmu.mk ose në adresë të Agjencisë: bul. „VMRO“ nr. 3, Shkup.

Draft kërkesën për ndarjen e lejes pa publikimin e konkursit publik mund ta merni  këtu.


 

SHKUP, 13.02.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 9-të e mbajtur me datë 18 shkurt 2014 i miratoi projektim regjistrin e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesave, projektim regjistrin për dhënien e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mediatike sipas kërkesave dhe projektim formular për strukturën pronësore, redaktorët dhe punën ekonomike të radiodifuzerëve.

Agjencia i ftoi të gjithë të interesuarit që në afat prej 7 (shtatë) ditëve të dërgojnë vërejtjet e tyre për dokumentet e lartpërmendur, në adresën në vijim:contact@avmu.mk ose në adresën e postës së Agjencisë : bul “VMRO”br. 3, Shkup ose në këtë link.

Projektim regjistritimin e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesavemund ta merrni këtu.

Vërejtjet janë dërguar vetëm pas Draft paraqitjes për evidentimin në regjistrin e dhënësve të shërbimeve audio dhe audiovizuele sipas kërkesave dhe Draft formulari për të dhënat e strukturës pronësore, redaktorëve dhe punës ekonomike të radiodifuzerëve.

Përmbajtjen e Draft paraqitjes, Draft formulari dhe vërejtjet e dërguara mund ti merrni nga linqet e më poshtme:

pdfVërejte pas Draft paraqitjes

pdfVërejtje pas Draft formularit

Projektim regjistrin për dhënien e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mediatike sipas kërkesave mund ta merrni këtu

Projektim formularin për strukturën pronësore, redaktorët dhe punën ekonomike të radiodifuzerëve mund ta merrni këtu.

__________________________________________________________________________________________________________________

SHKUP, 13.02.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 8-të e mbajtur me datë 13 shkurt 2014 e miratoi projektimin për regjistrimin operatorëve të cilët emetojnë servise programore, projektimin për regjistrimin e butesve të mediave dhe projektimin e paraqitjes së evidentimit në regjistrin e operatërve të rrjetit të komunikacionit publik dhe regjistrimin i serviseve programore.

Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që në afat prej 7 (shtatë) ditëve të dërgojnë vërejtjet e tyre për dokumentet e lartpërmendur, në adresën në vijim:contact@avmu.mk ose në adresën e postës së Agjencisë : bul “VMRO”br. 3, Shkup, ose në këtë link link.

Vërejtjet janë dorëzuar vetëm pas Draft paraqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjetit të kaomunikacionitpublik dhe regjistrimi i serviseve programore.

Përmbajtjen e Draft paraqitjes, Draft regjistrimi i vërejtjeve të dorëzuara mund ti merni nga linqet e më poshtme :

pdfVërejtjet pas Draft paraqitjes

Projektim - regjistrimin operatorëve të cilët emetojnë servise programore mund ta merrni këtu

Projektim - regjistrimin e butesve të mediave mund ta merrni këtu

Projektim - paraqitja së evidentimit për regjistrimin e operatërve të rrjetit të komunikacionit publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtu

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski