Picking out the Tennessee Titans' controlling owner is very easy at training camp. Look for the woman wearing the red ball cap.Amy Adams Strunk, who took Derrick Henry Jerseys over the NFL franchise her father founded in 1960, spent time Tuesday signing autographs and posing for photos. Eddie George Jerseys Becoming comfortable as the face of Tennessee ownership took some time for a woman who calls herself a country girl at heart. Fans were demanding to know more about her before trusting the Titans with their hard-earned cash."It was daunting in the beginning," Strunk said. Kendall Wright Jerseys "There was a lot to do, a lot to fix. We had to get the team going in the right direction again, so I laid low for a while. I guess you could say I'm out now."Bud Adams Delanie Walker Jerseys died in October 2013 at the age of 90 , leaving the Titans to his family. Marcus Mariota Jerseys Tommy Smith, married to Strunk's sister Susie, was named Titans' president and chief executive officer later that same month. But Smith fired coach Mike Munchak after a 7-9 season in 2013 and hired Ken Whisenhunt, who went 2-14 in his first year on the job in 2014.Smith retired as team president in March 2015, and after growing up watching her father conduct football business at the breakfast table, Strunk took over as controlling owner and as co-chair of the board of directors with her sister. She also owns a farm and oil and gas company in Texas."I didn't see myself ever in this position," Strunk said. "I just had my opinions, kept them to myself as a smart daughter does at times. I don't want to say you learn by osmosis. That's silly. But being around this your entire life, this just wasn't like a new thing to me."Strunk watched as the Titans drafted Marcus Mariota at No. 2 overall only to stumble to a 1-6 start. After the Titans gave up seven sacks in Houston where this franchise spent so many decades, Strunk fired Whisenhunt on Nov. 3 and made tight ends coach Mike Mularkey interim coach.When the season ended, Strunk interviewed Mularkey along with three other candidates. She then decided to keep Mularkey two days after hiring Tennessee native Jon Robinson as a first-time general manager.

header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

GJINA NË PROGRAMET TELEVIZIVE

pdfAnaliza e Gjinisë në programet televizive gjatë vitit 2016

pdf iconAnalizë për Gjinitë në programet televizive 2015

pdf iconAnalizë për Gjinitë në programet televizive 2014

pdf Analizë për Gjinitë në programet televizive 2013

pdfAnalizë për Gjinitë në programet televizive 2012

 

ANALIZA E STRUKTURËS SË TË PUNËSUARVE:

 pdf iconAnaliza e strukturës së të punësuarve në industrinë audio dhe audiovizuele mediatike në vitin 2015 

pdf iconAnaliza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2014

pdf iconAnaliza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2013

pdfAnalizë e strukturës së të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2012

Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2011


 

ANKESAT DHE KËRKESAT NË LIDHJE ME BARAZINË GJINORE

 

Për të gjitha ankesat, kërkesat me shkrim dhe pyetjet në lidhje me përmbajtjet mediatike të cilat mendoni se janë në të kundërt me principet e barazisë gjinore na kontaktoni në:

e-mail:contact@avmu.mk

Tel: (02) 3103 400

Kërkesat e juaja mund ti dërgoni nëpërmjet postes në adresën :

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e Republikës së Maqedonisë,

Pallati Panko Brashnarov, rr. “Makedonija” nr. 38, 1000 Shkup


 

Raportet për punën e koordinatorit dhe zëvendës koordinatorit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në organet e administratës shtetërore:

Raport vjetor për punën e koordinatorit dhe zëvendës koordinatorit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në organet e administratës shtetërore për vitin 2016

Raporti vjetor për punën e kordinatorit dhe zëvendës kordinatorit për barazi gjinore i grave dhe burave në organet e administrates shtetërore për vitin 2015

Raporti vjetor për punën e kordinatorit dhe zëvendës kordinatorit për barazi gjinore të grave dhe burave në organet e administrates shtetërore për vitin 2014 

 


 

DOKUMENTE NGA KËSHILLI I EVROPËS

pdfRekomandimi CM / Rec (2010) 5 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi masat për të luftuar diskriminimin për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor   - ( Maqedonisht)

pdfGratë dhe gazetarët (et) në vend të parë - DORACAK nga Këshilli i Evropës - (Maqedonisht)

pdfRekomandimi CM / REC (2013) - Komiteti i Ministrave të shteteve anëtare mbi barazinë gjinore dhe mediat - (Maqedonisht)

pdfRekomandimi 1931 (2010) - Lufta kundër stereotipeve seksiste në media -- (Maqedonisht)

pdfRekomandimi 1555 (2002) - Imazhi i femrave në media - (Maqedonisht)

 pdfRezoluta 1751 (2010) - Lufta kundër stereotipeve seksiste në media  - (Maqedonisht)


 

AKTIVITETET E AGJENCISË-GJINIA NË MEDIA

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2016

4 Javen sostanon 2016 2Shkup, 30.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit publik për vitin 2016. Në fillim, Drejtori i Agjencisë, dr Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet që i ka realizuar Agjencia gjatë tremujorit të kaluar, sipas Programit vjetor të punës. Fokusi i Agjencisë në tre muajt e fundit në veçanti ishte i drejtuar kah monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor. Shërbimi profesional i Agjencisë i përpilonte raportet për çdo periudhë 10 ditore, që kishte të bënte me respektimin e dispozitave të Kodit zgjedhor, për informim të drejtë, të balancuar dhe të paanshëm në programin e përgjithshëm si dhe ndalesës për informimin lidhur me aktivitetet e organeve të pushtetit në funksion të prezantimit mediatik zgjedhor të ndonjë subjekti politik; dhe raportet për shkeljet e konstatuara të Kodit zgjedhor, që përpiloheshin nga Agjencia menjëherë pas regjistrimit të këtyre shkeljeve. Për shkeljet e kryera, Agjencia në afat prej 48 orëve pas dorëzimit të Propozimeve nga ana e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, inicionte procedura për kundërvajtje. Krahas monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor, Agjencia realizoi edhe mbikëqyrje programore, administrative dhe profesionale në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe Ligjin për mediume. Për shkeljet e konstatuara u shqiptuan edhe masa.

4 Javen sostanon 2016 1Gjatë periudhës së kaluar, Agjencia përpiloi një Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e lejes për emetim të radios në nivel lokal, për rajonin e komunës së Krivogashtanit si dhe disa analiza dhe hulumtime: për strukturën e të punësuarve në industrinë audio dhe audiovizuele gjatë vitit 2015; hulumtim – Televizioni dhe personat me pengesa në shqisa – ofertat dhe nevojat si dhe analizë të Gjinisë në programet televizive në vitin 2016 (sipas Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave). Rezultatet e Analizës së lajmeve dhe reklamave në vitin 2016, i prezantoi Marina Trajkova, e cila mori pjesë në përpilimin e kësaj analize. Njëherë, ajo foli edhe për përfaqësimin e gjinive në mediume si dhe rëndësinë e tyre.

 

Prezantimet nga takimi i katërt publik mund të merren në këto linke:

d-r Zoran Trajçevski

Aktivitetet e realizuara sipas programit vjetor të punës së ASHMAA

m-r Sasho Bogdanovski

Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat (prezantim)

Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat (word)

m-r Emilija Petreska-Kamenjarova

Niveli i arsimimit mediatik te popullata e rritur në RM

Shtegtimi drejt arsimimit mediatik – Për vetëdijen, Çka bëj un - SPOT

Marina Trajkova

Gjinia në mediume 2016

 

 
Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2015
 

22.12.2015--Javen sostanokShkup, 22.12.2015 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e realizoi takimin e katërt publik për vitin 2015. Fjalim përshëndetës kishte drejtori i Agjencisë dr.Zoran Trajçevski, i cili i prezantoi aktivitetet që Agjencia i ka realizuar në tremujorin e fundit, në pajtim me Programin vjetor për punë - mbikëqyrjet e realizuara; dhënien e lejeve të reja për emetim televiziv përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk përdor resurse të kufizuara; analizat e përpiluara për strukturën e të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel në vitin 2014;hulumtimi i realizuar i përhapjes së radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, të dhënat e të cilëve kanë të bëjnë me tremujorin e tretë të vitit 2015; studimin e përpiluar për konstatimin e aryseshmërisë për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror; aktivitetet në fushën e bashkëpunimit evropian dhe ndërkombëtar, me ç’rast u theksua se ka filluar implementimi i projektit IPA 2011 për sigurimin e pajisjes për monitorimin e përmbajtjeve mediatike... (Për më tepër informacione)

 Prezantimet mund ti merni në linqet e më poshtme:

M.r Emilija Janevska

Draft - Metodologjija për monitorim të përfaqësimit mediatik nëpërmjet serviseve programore të radiove dhe televizioneve gjat pëeriudhës së procesit zgjedhor

M.r Irena Cvetkoviq

Рërfaqësimi i gjinive dhe grupeve të seksuale pakicë: stigmë ose mungesë

Marina Trajkova 

Gjinia në media: rezultate nga analiza e gjinive në lajme dhe reklamat në vitin 2015


U realizua debat “Kuptimi kritik i mediave - gjinia, të rinjtë, arsimimi mediatik”
 

Debata vebShkup, 23.12.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të plotësimit të obligimeve të saja ligjore e nxit arsimimin mediatik për të përcjell trajtimin e gjinive në mediume, organizoi debat të titulluar "Kuptimi kritik i mediumeve – gjinia, të rinjtë dhe arsimimi mediatik" që u realizua në hapësirat e qendrës informative të BE-së në Shkup... (Për më tepër informacion)

 


U mbajt seanca publike me temë “ Gjinitë dhe mediat”

za na veb javna sednicaShkup, 11.11.2013 - Këshilli i radiodifuzionit e mbajti seancën publike me temë “ Gjinitë dhe mediat”. Seancën fillimisht e hapi Kryetari i Këshillit të radiodifuzionit Dr. Zoran Trajçevski , ndërsa të pranishmit i përshëndetën edhe ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov dhe Kryetarja e Komisionit Parlamentar përBarazinë eGrave dhe Burrave Mr. Liljana Popovska. Në seancë morën pjesë subjekte të cilat kanë rol aktiv në promovimin e përparimit e barazisë midis grave dhe burrave në shoqërinë e Maqedonisë – themeluesit e Strategjisë Kombëtare për barazi gjinore 2013-2020, përfaqësues nga Parlamenti i RM-ës, nga Delegacioni i EU-së në Shkup, nga Organizatat Joqeveritare dhe mediat...(Për më tepër informacione)


 

KRD mbajti punëtori në lidhje me përforcimin e kapaciteteve të profesionistëve në media për pyetjet e barazisë gjinore

za veb rodot i mediumite

Shkup, 06.12.2013 - Në Këshillin e radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë sot (6 dhjetor 2013) u mbajt punëtoria në lidhje me përforcimin e kapaciteteve të profesionistëve në media për pyetjet e barazisë gjinore.

Të pranishmit i përshëndeti  Kryetari i Këshillit të radiodifuzionit Zoran Trajçevski, ndërsa trajnimin e mbajti Doc. Dr. Viktorija Borovska nga Instituti i ShkencaveSocialedheHumane–Shkup... (Për më tepër informacione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izborial

STRATEGJIA AL 2018 2022

AL Inforaci od javen karakter 3

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski