header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Kopetencat e Agjencisë
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është trup rregulltor i pavarur dhe i mëvetësishëm rregullator jofitimprurës me status të personit juridik me autorizime publike.

Në pajtueshmëri me nenin 6 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia i ka këto kopetenca:

 

- kujdeset për sigurimin e publicitetit në punën e

radiodifuzerëve,

- kujdeset për mbrojtjen dhe zhvillimin e pluralizmit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele, e inkurajon

dhe mbështet ekzistimin e shërbimeve të llojllojshme, të pavarura dhe të mëvetësishme mediatike audio dheaudiovizuele,

- ndërmerr masa në pajtim me këtë ligj në rastet kur është bërë shkelja e dispozitave të këtij ligji ose të

rregullave të miratuara në bazë të tij dhe kushtet dhe obligimet nga lejet,

- kujdeset për sigurimin e mbrojtjes së personave të mitur, i miraton aktet të cilat dalin nga ky ligj,

-kujdeset për mbrojtjen e interesave të qytetarëve në sferën e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele,

- përcakton ekzistimin e koncentrimit të palejuar mediatik;

- vendos për ndarjen, heqjen ose vazhdimin e lejeve për emetim televiziv ose në radio,

- ndërmerr masa për kufizimin e përkohshëm të transmetimit dhe pranimit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele nga shtete tjera në territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me nenin 45 të këtij ligji,

- miraton listë të ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisë,

- nxit profesionalizmin mediatik,

- kryen mbikëqyrje në pajtim me nenet 28, 29 dhe 30 të këtij ligji,

- i mban regjistrat e përcaktuar me këtë ligj,

- zbaton hulumtime dhe analiza lidhur me çështje të caktuara nga sfera e shërbimeve mediatike audio dhe

audiovizuele

- kryen matje të shikueshmërisë ose dëgjueshmërisë së programeve, përkatësisht serviseve programore të radiodifuzerëve nga Republika e Maqedonisë dhe

- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj.

- Mënyrën e matjes së shikueshmërisë ose dëgjueshmërisë së programeve, përkatësisht serviseve programore të radiodifuzerëve nga Republika e Maqedonisë e përcakton Agjencia.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski