header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

2016 година - Парламентарни избори
PDF
Печати
Е-пошта

Избори, декември 2016

Извештаи до Државна изборна комисија

- Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување и писмени извештаи од извршен надзор

- Преглед на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик - неодржани Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016)

- Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик - Предвремени парламентарни избори (декември, 2016)

 - Процедура на постапување при мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во 2016 година

- Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите


Изборен мониторинг 15 април - 14 мај 2016

Неофицијална верзија на пречистен текст на Изборниот законик со измените од 2015 и 2016

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Ставови на Агенцијата за изборната регулатива

Извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување

Извештаи до Државна Изборна Комисија

Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Соопштение за јавност_Извештај за медиумското претставување во првите десет дена по распишувањето на изборите

Соопштение за јавност_Извештаи од мониторинг на медиумското известување во вестите, за период од 25 април до 4 мај 2016 година и мониторингот на интервјуа, дебати и другите информативни програми во период од 15 април до 4 мај 2016г.

Материјали од обуките за радиодифузерите за мониторинг на изборно медиумско претставување

Мониторинг на изборното медиумско претставување - обука за соработиците

Формулар за поднесување претставки 

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak