header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Известување за јавното отворање на пријавa за учество на јавниот конкурс
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 11.04.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 1-вата седница одржана на ден 05.01.2017 година, донесе Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани, УП1 бр.08-6 од 05.01.2017 година (објавена на 09.01.2017 година во „Службен весник на Република Македонија“, бр.2/17).

Крајниот рок за поднесување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 09.04.2017 година. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој конкурс, треба да бидат јавно отворени, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите.

Јавното отворање на доставенaта пријава за учество на наведениот јавен конкурс согласно точка 13 од донесената одлука, ќе се одржи на ден 18.04.2017 година, Вторник во 10:00 часот, во седиштето на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“,  ул.„Македонија“ бр.38, Скопје.

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak