header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Изречени мерки - опомена на КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП, АРС ЛАМИНА и БИРО ПРЕС
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 30.06.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен административен надзор врз работата на Трговското друштво за новинско издавачка дејност, трговија, производство и услуги КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје, издавач на неделниот весник „Капитал“, Друштвото за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје, издавач на магазинот „Мини либи“ и Друштвото за издавачка дејност БИРО ПРЕС ДОО Скопје, издавач на магазинот „Порта 3“, утврди непочитување  на член 14 став 1 од Законот за медиуми, при што им изрече мерки – опомени.

За констатираното прекршување на член 14 став 1 од Законот за медиуми, Агенцијата на овие издавачи на печатени медиуми им издаде решенија за преземање мерка – опомена, и им наложи во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, да го усогласат своето работење согласно законските одредби.

Изречените мерки може да се преземат на следните линкови:

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП - „Капитал“

АРС ЛАМИНА - „Мини либи“

БИРО ПРЕС - „Порта 3“

 

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak