header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Редовен административен надзор врз сите 130 радиодифузери
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 19.07.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз работата на сите 130 радиодифузери коишто емитуваат телевизиска или радио програма, со цел да утврди дали радиодифузерите на сопствената програма, по втор пат оваа година – заклучно со 30 јуни 2017 година, ги објавиле податоците за сопственичка структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите за финансирање во претходната година, и дали снимката од објавата на податоците ја имаат доставено до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Надзор покажа дека сите 130 радиодифузери ја исполниле законската обврска.

Извештајот од спроведениот административен надзор може да се преземе на следниот линк

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak