header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Редовен надзор врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л и ТЕЛЕНЕТ КОМ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје 20.07.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар и ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт-импорт, Тетово, за повеќе одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – реемитување на програмски сервиси со порнографија во кодиран облик, титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ, регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и реемитување на програмски сервиси само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на ТВ или радио емитување.

Надзорот покажа дека двата кабелски оператори постапиле согласно законските одредби.

Извештаите се достапни на следните линкови:

МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л

ТЕЛЕНЕТ КОМ

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak