header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Скопје, 28.07.2017г. – Во врска со предложените реформи во медиумскиот сектор, опфатени во Програмата на Владата на Република Македонија, Планот 369, Барањето за итните реформи на петте здруженија/организации и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од март 2016 година,  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се произнесе со свои ставови и мислења и истите ги достави до Министерството за информатичко општество и администрација.

Ставовите и мислењата се достапни на следниот линк.

   

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak