header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Агенцијата изрече мерка-опомена на радио РФМ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 31.07.2017г.  – Врз основа на извршениот вонреден надзор врз регионалното радио РФМ Скопје и утврденото непочитување на законските одредби, Агенцијата на овој радиодифузер му изрече мерка-опомена. При надзорот, Агенцијата констатираше дека знакот за идентификација на радиото РФМ, е поинаков од оној што е утврден во дозволата за вршење радиодифузна дејност, а за промената на истиот Агенцијата не е известена.

На регионалното радио РФМ Скопје, му е наложено во рок од 15 дена од денот на приемот на овa решение, да го усогласи своето работење со одредбите од ЗААВМУ.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak