header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Mediat Elektronike
RREGULLORE ETJ. AKTE NËNLIGJORE PRË MEDIAT ELEKTRONIKE
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Rregullore:

6.04.2015 - Regullore për teknikat e reja të reklamave (shkarko në pdf)

12.03.2015 - Rregullore për sponzorizim (shkarko në pdf)

12.03.2015 - Rregullore për mënyrën e udhëheqjes së evidencës ditore dhe për kualitetin e incizimeve nga programi i emetuar i radiodifuzerëve (shkarko në pdf)

27.02.2015 - Rregullore për mënyrën e  publikimit e të dhënave për punën e radiodifuzerëve (shkarko në pdf)

12.12.2014 - Rregullore për programet me pjesmarrje shpërblyese dhe për përdorimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar (shkarko në pdf)

04.12.2014 - Rregullore për obligimet për emetimin e programit të krijuar burimor, muzikës, programit dokumentar dhe atij artistik (shkarko në pdf)

04.12.2014 - Rregullore për nivelizimin e tonit të përmbajtjes audiovizive (shkarko në pdf)

04.12.2014 - Rregullore për obligimet për emetimin e programit të krijuar burimor, muzikës, programit dokumentar dhe atij artistik (shkarko në pdf)

04.12.2014 - Rregullore për emetimin e veprave evropiane audiovizuele dhe vepra nga producent të pavarur (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për rajonet e emtimit shërbimeve programore të radios dhe televizioneve (shkarko në pdf).

- Pamje e komunave të cilat i mbulojnë rajonët radiodifuzive (shkarko në pdf)

08.05.2015 - Rregullore për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim radio dhe televizion (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullre për kushtet minimale teknike, hapsinore, finansiare dhe të kuadrit të punës për marrjen e lejes për televizion dhe radio transmetim (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për zonën e transmetimit të televizioneve dhe radio serviseve programore (shkarko në  pdf)

21.11.2014- Rregullore për mbrojtjen e personave të mitur (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për formatet e shërbimeve programore të radiodifuzerëve (shkarko në pdf)

19.11.2014 - Rregullore për formën dhe përmbajtjen e njoftimit për ndryshimin e strukturës së pronarëve (shkarko në pdf)

PLANE:

17.02.2015 - Planin për dedikimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multiplaksit digjital teresterial të operatorit të rrjetit të komunikimit publik elektronik që ka për obligim emetimin e shërbimeve programore të radiodifuzerëve mund ta merrni këtu.

UDHËZIME:

12.03.2015 - Doracak për të drejtën e informimit të shkurtër për ngjarje të cilat janë me të drejta eksluzive për emetim (shkarko në .pdf

30.12.2014 - Doracak për zbatimin e dispozitave për plasimin e prodhimeve (shkarko në pdf)

27.12.2014 - Doracak për mënyrën e matjes së shikueshmërisë dhe ndëgjueshmërisë të programeve, respektivisht serviset programore të rediudifuzerëve në republikën e Maqedonisë (shkarko pdf ) 

19.11.2014 - Doracak për mënyrën e klasifikimit të llojeve audiovizuele dhe audio programe (shkarko në .pdf)

 Paramarveshje:

- Paramarveshje për emetimin/bartjen e serviseve programore TV/RA nëpërmjet operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik shkarko këtu.

VENDIME:

12.03.2015 - Vendim për përcaktimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisë (shkarko në pdf)

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski