header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Punët e KRD - ës
AKTET E PËRGJITHSHME
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

- Këtu mund ta merrni  Vendimin për dorëzimin e dokumentacionit ndaj kërkesës dhe shkrimeve të tjera drejtuar në arkivin e Këshillit të radiodifuzionit.  

Rregulloret:

19.08.2016 - Rregullorja e rendit të punës dhe përgjegjësisë disiplinore dhe materiale të të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për mënyrën e bërjes kopje të sigurta, arkivim dhe sigurim, si dhe përsëri kthyerje të të shënave të ruajtura personale (shkarko në  pdf)

19.11.2014- Rregullore për formën dhe përmbajtjen e identifikimit zyrtar të personit të autrizuar për krerjen e mbikqyrjes profesionale dhe mënyrën e dhënjes dhe marrjes të sajë (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për shkatrimin e dokumenteve, si dhe shkatrimin, fshirjen dhe pastrimin e e mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për formën dhe përmbajtjen e informimit për strukturën pronësore (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për masat tekenike dhe organizative për sigurimin e fshhtësisë për përpunimin e të dhënave personale të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele  (shkarko në pdf)

14.10.2014- Rregullore për mënyrën e dorëzimit të dokumentacioneve shoqërues drejt letrave dhe ankesat drjetuara deri në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

08.07.2014- Rregullore e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për shfrytëzimin e mjeteve për përfaqësim (shkarko në pdf)

08.07.2014- Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtje e veturave zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në  pdf)

08.07.2014- Rregullore për shfrytëzimin e telefonave zyrtar dhe modemit 3G USB në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

-Këtu mund ta merni Vendimin për dorëzimin e dokumentacinit mbështetës të kërkesave dhe shkrimeve të tjera te arkivi i Këshillit të Radiodifuzionit.

- Rregullore për punën e KRD të RM  prej 31.01.2012 (mbart në .pdf)

- Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e KRD  prej 31.01.2012 (mbart në .pdf)

 - Rregullore për punën e KRD të RM  prej 13. 12.2011 (mbart në .pdf)

 - Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e KRD  prej 14.09.2011 (mbart në .pdf)

 - Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e KRD  prej 19.06.2006 (mbart në .pdf)

(mbart në .pdf)

- Rregullorev për procedurat e punës financiare dhe kontabilitetit të KRD (mbart në .pdf)

 Udhëzim për mënyrën e shfrytëzimit, qeverisjes dhe mirëmbajtjes së automjeteve zyrtare të KRD(mbart në .pdf)

 Rregullore e kushteve, mënyra dhe veprimi  për lëshimin e kopjeve të incizuara të publikimit të informacionit në suazat e servisit programor të radiodiffuzerëve në nivel shtetëror në Republiken e Maqedonisë dhe radiodifuzerëve në regjionin e Shkupit  (Qytetin e  Shkupit dhe rrethina e tij) (mbart në . pdf)

 Udhëzim për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe sigurimin e e përpunimit të të dhënave personale në Këshillin e Radiodifuzionit të RM-ës (mbart në . pdf)

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski