Образец на пријава

image_pdfimage_print

Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Струмица

Конкурсната документација и образецот – Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 60.000,00 (шеесет илјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.Accessibility

Accessibility