Образец на пријава

Јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво

Скопје, 23.11.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објавува јавен конкурс за дододелување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво.

Конкурсна документација за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво и образецот – Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 60.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат надоместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, како и некомплетните, неуредно пополнетите пријави и пријавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примерока (оригинал и копија), нема да се разгледуваат.

Образецот за понудени технички и просторни услови за радио може да се преземе на следниот линк