Информации од јавен карактер

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата има составено Листа на информации од јавен карактер.

За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни образецот – Барање за пристап до информации од јавен карактер, и истиот да се достави по пошта на следната адреса: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата Панко Брашнаров, ул.„Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.

Службено лице за посредување со информации и давање помош на баратели на информации од јавен карактер на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е Цветанка Митревска, контакт: c.mitrevska@avmu.mkтел: 02/3103 415.

Доколку барателот сака да достави жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа може да го стори со помош на следниот образец.

Напомена: За доставените барања или жалби треба да бидат издадени соодветни потврди за прием.

==========================================================================================================================

Поднесени барања и одговор на Агенцијата