Informata me karakter publik

image_pdfimage_print

Në pajtim me Ligjin për qasje deri te informatat me karakter publik, Agjencia ka përpiluar  Listën e informatave me karater publik.

Për të marrë një informatë me karater publik është e nevojshme që të plotësohet formulari –    Kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik dhe i njëjti duhet të dërgohet me postë në këtë adresë: Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Pallati Panko Brashnarov, rr. “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup.

Personi zyrtar për ndërmjetësim në lidhje me informatat dhe dhënie të ndihmës për kërkuesit e informatave me karakter publik, në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është Cvetanka Mitrevska, kontakt c.mitrevska@avmu.mk,tel: 02/3103 415.

Nëse kërkuesi dëshiron të parashtrojë ankesë deri te Komisioni për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, atë mund ta bëjë me ndihmën e këtij formular

Vërejtje: Për kërkesat dhe ankesat që parashtrohen duhet të jepen edhe vërtetime përkatëse për pranim.

===============================================================================================================================

Kërkesat e parashtruara dhe përgjigjet e AgjencisëAccessibility

Accessibility