Стручна служба на Aгенцијата

Органограм на Агенцијата
1. Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата
2. Сектор за програмски работи
3. Сектор за правни и економско – финансиски работи
4. Сектор за стратешко планирање и авторски права
5. Сектор за информатичка поддршка и општи работи
6. Одделение за внатрешна ревизија