1

Дневен ред за 16-та седница од 02.04.2020

Агенцијата објавува дневен ред за 16-та седница на Советот, закажана за 02.04.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.03.2020 година.
  2. Предлог-одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та година.
  3. Предлог-одлука за доделување финансиска помош – донација  за санирање на последиците од пожарот на ТВ Канал Вис Струмица.
  4. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година на Агенцијата.
  5. Предлог за продолжување на крајниот рок на јавната расправа по нацрт-актите во врска со член 143 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за определување прекин на постапки по 2 (два) објавени јавни конкурси за доделување дозволи за радио емитување.
  7. Приговор од вработена на Агеницијата.
  8. Разно