1

Записник од 39-та седница од 17.10.2019

pdfЗаписник од 39-та седница од 17.10.2019