1

Одлуки/акти од седница бр.31 од 19.08.2020

pdfОдлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување 

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа на НЕТ-МХ ДОО увоз-извоз Штип