Одлуки/акти од седница бр.45 од 17.12.2020

image_pdfimage_print

pdfOдлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица 

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТВ Плус за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка-јавна опомена за ТВ Плус за прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТВ Плус за прекршување на член 100 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТВ Плус за прекршување на член 50 став 30 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТВ Плус за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање на мерка-јавна опомена за ТВ Спектра за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање на мерка-јавна опомена за ТВ Спектра за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање на мерка-јавна опомена за ТВ Спектра за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање на мерка-јавна опомена за ТВ Здравкин за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ 

pdfРешение за преземање на мерка-јавна опомена за ТВ Ускана за прекршување на член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfOдлука за одбивање на барањето на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за тв емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс

pdfОдлука за одбивање на барањето на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за тв емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс

pdfРешение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД ИРИС ДОО Штип

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица

pdfЗаклучок за укажување на ТРД ТВ КОХА Меваил ДООЕЛ ТетовоAccessibility

Accessibility