1

Одлуки/акти од седница бр.47 од 30.12.2020

pdf Заклучок за поведување прекршочна постапка поради прекршување на член 14 од Закон за медиуми за ТРД ТВ Ирис ДОО Штип  

pdf Заклучок за поведување прекршочна постапка поради прекршување на член 143 став 5  од ЗААВМУ за Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје 

pdfРешение за запирање на постапка за доделување на дозвола по Барање од Регионална Телевизиска Куќа ДООЕЛ Кавадарци