1

Одлуки/акти од 13та седница од 18.05.2021

pdfОдлука за промена на сопственичка структура РА КОМЕТА 2000 Гостивар

pdfОдлука за промена на сопственичка структура ТВ ШУТЕЛ Скопје

pdfРешение за бришење од регистар на ТРД РА 102КА-ФМ Струга