1

Одлуки/акти од 18-та седница од 16.05.2022

pdf Решение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Г-ТВ Телевизија Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД Г-ТВ Телевизија Гостивар

pdfЗаклучок за покренување прекшочна постапка против ТРД ТВ ДУЕ Назми Гостивар