Одлуки/акти од 23-та седница од 24.08.2021

image_pdfimage_print

pdfОдлука за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Ново Село 

pdf Одлука за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

pdfТрговското радиодифузно друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица – Решение за мерка јавна опомена за прекршување на член 141 од ЗААВМУ 

pdfТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај-Решение за мерка јавна опомена за прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ

pdfТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај-Решение за мерка јавна опомена за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај-Решение за мерка јавна опомена за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники

pdfТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај-Решение за мерка јавна опомена заради прекршување на член 14 од Законот за медиуми,

pdfТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје – Решение за мерка јавна опомена заради прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdfТРД ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово-Решение за мерка јавна опомена заради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ

pdf ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци- Решение за мерка јавна опомена за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники

pdfТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје – Решение за мерка јавна опомена за прекршување на член член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лицачлен 50

pdfПравилник за изменување и дополнување на правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата

 

 Accessibility

Accessibility