Одлуки/акти од 29-та седница од 08.10.2021

image_pdfimage_print

pdfПолитика за воспоставување систем за заштита на лични податоци во Агенцијата

pdfПравилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и повторно враќање на зачуваните лични податоци

pdfПравилнк за изменување и дополнување на правилникот за начинот на уништување на документите како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата

pdfПравилник за изменување на правилникот за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата

pdfПравилник за изменување на правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата

pdfУпатство за начинот на водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата

pdfУпатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на лични податоци и за водење евиденција за пренесуавње медиуми надвор од работните простории на Агенцијата Accessibility

Accessibility