1

Одлуки/акти од 34-та седница од 26.11.2021

pdf  Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ 

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија