1

Одлуки/акти од 9-та седница од 10.03.2022

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери – ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ 

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ 

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ