Седницата бр.35 – 05.10.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажа за 05.10.2020 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.09.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.09.2020 година.
 3. Предлог-пријава за дополнување на Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Тетово.
 4. Нацрт-политика за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост.
 5. Предлог за покренување постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на локално ниво на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид.
 6. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на Радио Кисс од Тетово.
 7. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТВ Канал Визија  од Прилеп.
 8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга од биро за превод.
 10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: ситен и потрошен информатички материјал.
 11. Разно


Accessibility

Accessibility