Седницата бр.45 – 17.12.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја закажа за 17.12.2020 година (четврток), со почеток во 16:35 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 9-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.12.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 44-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.12.2020 година.
 3. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица.
 4. Предлог-одлука за одбивање на Барање за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, поднесено од страна на Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип.
 5. Предлог-одлука за одбивање на Барање за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, поднесено од страна на Трговското радиодифузно друштво КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово.
 6. Предлог-политика за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетолна попреченост.
 7. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка на  Трговското друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА, Oпштина Лабуништа ДООЕЛ за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 55 ставови 5,6 и 7 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка на  Трговското друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА, Oпштина Лабуништа ДООЕЛ за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 11. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 12. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ.
 13. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 14. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА МЕДИА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 15. Предлог за изрекување мерка на  Трговското друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА, Oпштина Лабуништа ДООЕЛ за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 16. Предлог за изрекување мерка на  Трговското радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес за прекршување на  член 98 став 2 од ЗААВМУ.
 17. Предлог за поведување прекршочна постапка против Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица.
 18. Предлог за поведување прекршочна постапка против Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип.
 19. Предлог за укажување на Трговско радио дифузно друштво ТВ КOХА Меваип ДООЕЛ Тетово за прекршување на стандардите од член 61 од ЗААВМУ.
 20. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница.
 21. Разно.

 Accessibility

Accessibility