Седницата бр.46 – 21.12.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја закажа за 21.12.2020 година (понеделник), со почеток во 16:30 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 10-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.12.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 45-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.12.2020 година.
 3. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор во 2021 година.
 4.  Предлог-годишен план за вршење административен надзор во 2021 година.
 5. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година).
 6. Извештај од мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип 2020.
 7. Извештај за емитуваното платено политичко рекламирање за време на изборната кампања.
 8. Предлог-одлука за распишување на јавен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на седум извршители.
 9. Приговор до Советот на Агенцијата од вработена во Стручната служба на Агенцијата.
 10. Покренување прекршочна постапка против ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип.
 11. Разно.

 Accessibility

Accessibility