Седница бр.1 – 03.01.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја закажува за 03.01.2020 година (петок), со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 48-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.12.2019 година.
  2. Предлог-одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово.
  3. Предлог-одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово.
  4. Предлог-одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Дебар.
  5. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КИСС Злате ДООЕЛ Тетово.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка на ИКТ опрема за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility