Седница бр.30 – 19.08.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 19.08.2019 година (понеделник), со почеток во 14:45 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2019 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 30.07.2019 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2019 година.
 4. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 54 став 2 од ЗААВМУ и член 8 од Правилникот за спонзорство.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 55 ставови 5 и 7 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 17 и 19 од Правилникот за заштита на малолетници.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ – Скопје поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип поради прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 12. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип поради прекршување на член 54 став 1 од ЗААВМУ.
 13. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ  Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
 14. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ  Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 15. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ  Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ поради прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 16. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
 17. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 18. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип поради прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 19. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка–услуга: oдржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација.
 20. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка–стока: мопед за потребите на Агенцијата.
 21. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка–услуга: oдржување на интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење.
 22. Разно.

 Accessibility

Accessibility