Седница бр.31 – 23.08.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 23.08.2019 година (петок), со почеток во 11:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 6-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.08.2019 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.08.2019 година.
 3. Предлог – одлука за одбивање на барањето за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Струга.
 4. Предлог – решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-902 од  08.07.2015 година.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар поради прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар поради прекршување член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 12. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 13. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 14. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 15. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување член 98 став 1 од ЗААВМУ.
 16. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 17. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 18. Предлог-одлука за исплата на надоместок за смрт на член на семејство.
 19. Разно.


Accessibility

Accessibility