Седница бр.33 – 05.09.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја закажува за 05.09.2019 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.08.2019 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТОП ЕСТРАДА од Тетово, поради прекршување на член 41 од ЗAАВМУ.
  3. Предлог за писмено укажување на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 61 од ЗААВМУ.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Пренос на податоци од далечинските локации.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility