Седница бр.36 – 24.09.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја закажува за 24.09.2019 година (вторник), со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.09.2019 година.
  2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата на ТРД ВИЖН БМ-ТВ Канал Визија ДОО Скопје.
  3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово.
  4. Предлог-решение за запирање на постапката за утврдување постоење недозволена медиумска концентрација по службена должност кај ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
  5. Предлог за изрекување мерка – јавна опомена на ТРД ИРИС ДОО Штип, поради прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility