Седница бр.39 – 17.10.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажува за 17.10.2019 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.10.2019 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ, а во врска со точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика.
  6. Предлог–одлука за набавка на стока (рекламен материјал за Деновите на медиумска писменост) со проценета вредност под вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки.
  7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Интернет конекција со хостирање на веб страниците.
  8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Студија за утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирањето на јавното мислење и врз работењето на традиционалните медиуми.
  9. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за обновување на 2 (два) кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
  10. Разно.

 Accessibility

Accessibility