Седница бр.45 – 06.12.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја закажува за 06.12.2019 година (петок), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 44-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.11.2019 година.
 2. Предлог-одлука за доделување финансиска помош–донација за справување со последиците од земјотресот во Република Албанија и Предлог-договор за донација.
 3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје, за непочитување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 14 од Законот за медиуми.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за непочитување на член 64 став 3 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за непочитување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
 11. Предлог-решение за ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип поради непочитување на член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ, а во врска со точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика.
 12. Предлог-одлука за објавување на јавен оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапката за вработување на десет извршители.
 13. Информација за започнување на примената на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/2019).
 14. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка–услуга: Одржување на противпожарна спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати.
 15. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за прeтплата на “Службен весник на Република Северна Македонија“, за 2020 година, во печатена форма.
 16. Разно


Accessibility

Accessibility