Седница бр.47 – 25.12.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 47-та седница ја закажува за 25.12.2019 година (среда), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 46-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.12.2019 година.
 2. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор во 2020 година.
 3. Предлог-годишен план за вршење административен надзор во 2020 година.
 4. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година).
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 16 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, за непочитување на член 55 став 5 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, за непочитување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 11. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-1540/1 од 27.02.2015 година.
 12. Предлог-решение за ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје, поради непочитување на член 80 ставови 7, 8, и 9 од ЗААВМУ, а во врска со точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика.
 13. Предлог-заклучок за ТРД РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје, поради непочитување на член 80 ставови 7, 8, и 9 од ЗААВМУ, а во врска со точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика.
 14. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ, Струга.
 15. Информација за исполнување на склучен Договор за набавка на адвокатски услуги со адвокатска канцеларија.
 16. Разно.


Accessibility

Accessibility