Седница бр.7 – 07.02.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 07.02.2020 година (петок), со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 31.01.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.01.2020 година.
  3. Предлог за прекинување на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: Адаптивно и превентивно одржување на софтверските апликации од системот за мониторирање и оперативните системи.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: ревизорски услуги.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: кетеринг услуги.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка: закуп на простор за објавување огласи во дневни весници.
  9. Разно


Accessibility

Accessibility