Седница бр.8 – 14.02.2020 година

image_pdfimage_print
Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја закажува за 14.02.2020 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.02.2020 година.
  2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  4. Информација за Нацрт ревизија на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) ревизија 2020-2023.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–услуга: Одржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility